coordinatieteam


Met ingang van schooljaar 2017-2018 vergadert het CT (Coordinatieteam) een keer per 4-6 weken. In het coordinatieteam zijn de bouwcoordinatoren en één directielid vertegenwoordigt. Hier vindt overleg en afstemming plaats, worden algemene zaken besproken en wordt het advies geformuleerd om besluiten te nemen. Het advies wordt aan de directie voorgelegd en zij neemt het besluit. De IB'ers zijn op verzoek aanwezig bij het CT. De bouwcoordinatoren zijn 10 keer per jaar een dag vrijgeroosterd van lesgevende taken.
Tijdens dit overleg komen in ieder geval aan de orde:

Voortgangs- en afstemmingsonderwerpen
  • voortgang schoolorganisatie, knelpunten, ontwikkeling
  • voortgang organisatie in de bouw
  • afstemming bouwbeleid op schoolniveau
  • relevante onderwerpen vanuit de bouw
 
Ontwikkeling schoolbeleid
  • op korte en lange termijn
  • bewaking voortgang
  • aansturen specialisten, commissies, bouw- en teamvergadering
  • besluiten nemen