Missie en visie

Openbare Basisschool Jan Hekman

De Jan Hekmanschool is één van de drie basisscholen in het dorp Ouderkerk aan de Amstel, maar van die drie de enige openbare school. Al in de negentiende eeuw bezat Ouderkerk een openbare lagere school. In 1907 kreeg de school een terrein toegewezen aan de huidige Koningin Wilhelminalaan, net buiten het oude dorp, waarop kort daarna het schoolgebouw en een onderwijzerswoning verrezen. Op voorstel van de gemeente Ouder-Amstel werd de school in de jaren vijftig vernoemd naar Jan Hekman, het toenmalige schoolhoofd, die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet. Enkele jaren later, in 1958, werd het oude schoolgebouw vervangen door een nieuw gebouw, dat nog steeds deel uitmaakt van het huidige gebouwencomplex.
Vanaf 1985, toen de lagere school en de kleuterschool werden samengevoegd tot de basisschool, is de school in alle opzichten sterk gegroeid. In oktober 1990 volgden 167 kinderen hun basisonderwijs aan de Jan Hekmanschool, waaraan toen zeven leerkrachten verbonden waren. Nu zijn er bijna 500 leerlingen, verdeeld over negentien groepen. Het onderwijs wordt verzorgd door een team van 35 leerkrachten, en 2 intern begeleiders waaraan leiding gegeven wordt door een directeur, adjunct-directeur en bouwcoördinatoren. Ook is er een administratief medewerker en een concierge op school werkzaam. Door deze grote toename van leerlingen in de jaren negentig was de school letterlijk uit haar jasje gegroeid.

Geruime tijd heeft de school op drie locaties gezeten, maar in september 2011 zijn alle drie de locaties samengevoegd in één heel mooi nieuw gebouw aan de Schoolweg. De weg er naar toe is niet eenvoudig geweest maar we zijn erg blij dat we met alle groepen op een locatie onderwijs aan kinderen kunnen verzorgen.

Dit moderne gebouw is uitgerust met een modern verwarmings-luchtfiltersysteem, in alle klassen digitale schoolborden, in alle klasen nieuw meubilair en in de bovenbouw groepen wordt gewerkt met Schoolvision. De kleur van dit licht is instelbaar en kan in een energiestand, een concentratiestand, een ruststand en een normale stand gezet worden. Ook is er een mooie gymzaal en theaterzaal gevestigd. De theaterzaal kent een multi-functioneel karakter omdat hier ook bewegingsonderwijs voor de groepen 1/2 gegeven wordt. Er is een flexibele wand geplaatst tussen de gym- en speelzaal en de gymzaal is verdiept aangelegd. Op die manier kan de gymzaal voor de publiek en de speelzaal voor de spelers gebruikt worden. Ook is er een handvaardigheidslokaal een een kookcafe aanwezig. Verder is het gebouw onderhoudsarm en makkelijk schoon te houden. U zult bijvoorbeeld nergens verwarmingsbuizen of radiatoren zien. Naast de school is ook SKOO in het gebouw aanwezig. Zij zijn een van de partijene die de naschoolse opvang verzorgen. Ook wordt  de kinderopvang die in de school zit door hen gefaciliteerd. De komende jaren wil  de Jan Hekmanschool uitgroeien tot een Brede School waarbij culturele vorming hoog in het vaandel staat.

Visie

Iedere basisschool heeft zijn visie op basisonderwijs. Zo ook de Jan Hekmanschool. Onze ideeën over basisonderwijs zijn uiteindelijk terug te brengen tot vier uitgangspunten:

  •  openbaarheid en openheid van onderwijs en schoolbestuur
  • resultaatgericht onderwijs
  • stimulerend onderwijs
  • sociaal-emotionele vorming

Deze vier uitgangspunten worden hierna kort toegelicht. 

Openbaarheid en openheid
De Jan Hekmanschool is een openbare school. De school is in principe toegankelijk voor alle kinderen van de gemeente Ouder-Amstel.
Ieder kind is uniek, daardoor verschillen kinderen van elkaar en aan die verschillen willen we in ons onderwijs tegemoet komen. Maar we gaan er tevens vanuit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn; ook dat is één van onze uitgangspunten.
We achten het van belang dat de kinderen van nu later in de samenleving op volwaardige wijze met elkaar samenwerken en omgaan. We zien het als onze taak – naast goed onderwijs te verzorgen – te waken tegen discriminatie en racisme. We laten kinderen zien dat er een veelheid van opvattingen is, waar we respect voor hebben en waar we mee om leren gaan.

Resultaatgericht onderwijs
Het onderwijs aan de Jan Hekmanschool heeft tot doel de leerlingen de bagage aan kennis en vaardigheden mee te geven die zij in het voortgezet onderwijs en daarna in hun leven nodig hebben – en liefst nog wat meer. In dat opzicht is het onderwijs in eerste instantie gericht op het resultaat. De normen daarvoor worden gesteld door de overheid. Om ervoor te zorgen dat er meer eenheid komt in wat kinderen in Nederland moeten kennen en kunnen als ze de basisschool verlaten, heeft de overheid kerndoelen geformuleerd. Wij streven er naar dat álle leerlingen deze kerndoelen halen.

Stimulerend onderwijs
Onderwijs moet niet alleen gericht zijn op het behalen van meetbare resultaten, maar tevens als doel hebben het kind vaardigheden en eigenschappen te laten ontwikkelen die later ook van belang zijn. Zo leren we kinderen kritisch te zijn en zelfstandig te werken. We leren hen beslissingen voor zichzelf te nemen. In dat ontwikkelingsproces moet de basisschool een stimulerende rol spelen.
Ook willen we een brede ontwikkeling stimuleren en daarom besteden we de nodige aandacht aan expressieve vakken als muziek, dramatische vorming en beeldende vorming.

Sociaal-emotionele vorming
Naast de aandacht voor de ontwikkeling op het gebied van leren, moet er aandacht zijn voor de sociaal-emotionele vorming van het kind. Naast het ouderlijk huis is de school de plaats waar een mens in zijn jeugdjaren het meest gevormd wordt. We vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school gaan en zich veilig voelen op school. Alleen dan zal een kind zich optimaal ontwikkelen.

In september 2011 zijn we gestart met het programma “de Vreedzame School”. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn zeer enthousiast over dit programma.